SAKARYA
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN
İŞVERENLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ HİZMETLERİ


Ülkemizde mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılamadaki eksikliği, sermaye yoğun yatırımların önem kazanmasıyla üretim biçiminin yapısal değişikliği, yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi ve becerisinin geçersiz hale gelmesine neden olmakta ve bu unsurlar işgücünün yeni beceriler kazanmasını gerektirmektedir.

Bu nedenle, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde İŞKUR' un sunduğu işgücü uyum hizmetleri daha da önem arz etmektedir. Kurumumuzun eğitim ve istihdam konusunda işverenlerimiz ile eğitim kuruluşları arasında işbirliği yapmasını zorunlu kılmaktadır.

İŞKUR' un işverenlerimize sunmuş olduğu hizmetleri Dört başlık altında toplayabiliriz;

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları,
B) UMEM - Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
C) İşbaşı Eğitim Programları,
D) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları,

Söz konusu hizmetlerimiz aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları

İşe göre eleman bulmakta sıkıntı çekiyorsanız, istihdam edeceğiniz işçinin mesleki sertifikasının olmasını istiyor ve iş öğrenme maliyetine katlanmak istemiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Bunun için en az % 50 istihdam taahhüdünde bulunmanız yeterli.

Özellikle işletmenin yeni kuruluş aşamasındaki işçi ihtiyaçlarında veya yıllık eksilen işçi sayınız kadar alacağınız işçi alımlarında, istihdam taahhüdünde bulunmanız durumunda iş öğrenme maliyeti Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Söz konusu kurs programları yoluyla alınan işçi alımlarındaki avantajlar;

1.) Mesleğe ve işin niteliğine göre işçi yetiştirilmesini sağlayacak,
2.) Meslek sertifikası olan işçi istihdam etme imkânı sağlayacak (Özellikle ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışacakların mesleki sertifikalarının bulunması kanuni zorunluluktur)
3.) İstihdamını düşündüğünüz işçinin performansını, çalışma disiplinini işbaşında görme imkânı sağlayacak ve işe uygun görmediğiniz kişiyi almak zorunda kalmayacaksınız.

Program süresince kursiyerlere günlük 20.-TL kursiyer ödenmesi, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primleri SGK' ya Kurumumuzca ödenmektedir. (Ayrıntılı bilgi için tıklayın)


B)  UMEM - Beceri 10 - Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

UMEM veya diğer bir adıyla Beceri'10 projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Proje ile işsizlere beceri kazandırılarak meslek edindirilmesi, sanayi kuruluşlarının ve işletmelerin nitelikli, yetişmiş işgücü ihtiyacının karşılanması ve Türkiye'de işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır. Büyük firmalara yönelik istihdam garantili kurs programları düzenlenirken, küçük işletmelerin veya işçi sayısı az olan firmaların bu programdan yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle, geliştirilen bu programla gerek büyük firmaların, gerekse küçük ve orta ölçekte işletmelerin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün önceden tespitinin yapılarak yetiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu programda işletmeler ihtiyaç duyduğu veya duyacağı nitelikli işgücünün (meslekli elemanların) niyet mektubuyla İŞKUR'dan yetiştirilmesini talep etmekte, talep edilen meslekli elemanlar proje okulu olan endüstri meslek liselerinde teorik ve pratik eğitimler yoluyla yetiştirilmektedir. Proje okullarındaki eğitimin bitimine müteakip kursiyerler, niyet mektubuyla yetiştirilmesini talep eden firmalara uygulama eğitimi için gönderilmekte ve kurs süresi kadar da uygulama eğitimi almaları sağlanarak programın sonunda bu firmalarca istihdamları gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında istihdam garantili kurs programlarında kursiyer sayısının 12-25 olması gerektiği halde UMEM Projesi kapsamında 10 kursiyerin altında da firmalarda işverenlerin istediği mesleklerde uygulamalı olarak kurslar düzenlenebilmektedir. Ayrıca, firmaların uygulamalı olarak işyerinde kurs düzenlenmesini talep etmeleri halinde proje okulu kapsamındaki endüstri meslek liselerinden ücretsiz olarak öğretmenlerin de firmaya gönderilmesi sağlanmakta, bu öğretmenlerin nezaretinde işbaşında kursiyerlerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, kursiyerlere proje okulundaki eğitim için günlük 20 TL., firmalardaki uygulama eğitimleri için günlük 25 TL., şayet eğitimin uygulamalı işyeri eğitimi olması durumunda da kursiyerlere günlük 20 TL. ücret ödenmesinin yanında, kursiyerlerin diğer programlarda olduğu gibi iş kazası ve meslek hastalığı primleri de ödenmektedir.

Söz konusu kurs programları yoluyla alınan işçi alımlarındaki avantajlar;

1.) İşyerinde uygulamalı olarak 10 kişinin altında eleman yetiştirilmesini isteyen işverenlerin de kurs programlarından yararlanması sağlanacaktır. Ayrıca, uygulamalı işyeri eğitimlerinde eğitici ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılanması da sağlanacaktır.
2.) İşverenlerin ileride ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün önceden bir anlamda sipariş verilmek suretiyle yetiştirilmesi ve firmada da uygulamalı eğitim yoluyla firmaya uyumlu hale getirilmiş olacaktır.
3.) Bunun yanında, kursu başarı ile bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim ve İŞKUR onaylı “Kurs Bitirme Sertifikası” verilecektir. Söz konusu belge, mesleğin niteliğine göre sertifika sahibinin 4857 sayılı İş Kanunun 85 inci maddesi gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmesine olanak sağlayacaktır.

Eğitim süresi içerisinde, işverenlerin kursiyer ücreti, eğitici ücreti, SGK prim giderleri dahil hiçbir gideri söz konusu olmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi için tıklayın)


C)   İş Başı Eğim Programları

İşsizlerin, mesleki deneyim kazanmalarını teminen Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesine yönelik programlardır.

Bir mesleği olmakla birlikte, yeni mezun olması veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamayan ve mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak isteyen işsizlerin, mesleklerini geliştirebileceği işletmelerde, mesleği ile ilgili alanlarda en fazla 6 ay süre ile işletmeden herhangi bir ücret almaksızın iş deneyimi ve işletme kültürü kazanma amacıyla düzenlenen programlardır.

Program boyunca, katılımcıya İŞKUR tarafından günlük 25.-TL ödenmekte ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primleri SGK'ya Kurumumuzca ödenmektedir. Ayrıca, program sonunda işletme yetkilisi ve İşkur'un birlikte imzaladıkları katılımcı belgesi düzenlenerek katılımcıya verilmektedir. İşbaşı Eğitim programlarında istihdam garantisi yoktur. Ancak, işverenin istemesi durumunda program süresinin sonunda katılımcıyı işe alabilir.

Söz konusu programın amacı, işverenlerin tecrübeli işçi taleplerinin karşılanması ve işçilerin de yeni mezun olmasından kaynaklanan tecrübe eksikliği veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamaması nedeniyle mesleki gelişimini sağlamak suretiyle istihdam edilebilirliğinin artırılmasıdır. (Ayrıntılı bilgi için tıklayın) 


D) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları

İstihdamın artırılması kadar, korunması da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 85 inci maddesi gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin mesleki sertifikalarının olması kanuni zorunluluktur. Söz konusu Kanun maddesine aykırı davranış durumlarında işverenlere aynı kanunun 108./d maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, hem işverenlerimizin kanuni zorunluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olarak idari para cezalarına muhatap olmalarını önlemek ve hem de işçilerimizin işsiz kalmalarının önlenmesi ile işten ayrılmaları durumunda istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla, işbaşında eğitim kapsamında, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Kurumumuzca sertifika programı düzenlenmektedir.

İstihdamın korunması amacına yönelik bu faaliyetlerimizle hem işverenlerimize hem de işçilerimize yardımcı olunmak suretiyle, Kanunun Kurumumuza verdiği görevi yerine getirmeye çalışmaktayız. Söz konusu sertifika programları ücretsiz olarak düzenlenmekte ve işverenlerimizden / işçilerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.(Ayrıntılı bilgi için tıklayın)


İŞKUR'un yukarıda belirtilen bütün programlarının ücretsiz olmasının yanı sıra, işverenlere kursiyerleri kendilerinin seçebilmesi imkanı da sağlanmaktadır.

Açıklamalar doğrultusunda hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz halinde lütfen bizi arayın!

 

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çark Cd.)

(iş arayan hizmetleri ve işveren talepleri ile ilgili işlemler için) 

Adres : Çark Cd. No:76 Adapazarı / SAKARYA 

Telefon : 444 75 87 (44İ Ş KUR) ya da 0 (264) 274 46 55İl Müdürlüğü Binası (Küpçüler); 

Adres : Küpçüler Mahallesi Petek Sokak No:9 Erenler/SAKARYA

Telefon : 0 (264) 274 46 10-11

Faks : 0 (264) 277 80 20

E-posta : sakarya@iskur.gov.tr

İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili işlemler için Resmi yazışma adresi: Küpçüler Mahallesi Petek Sokak No:9 Erenler/SAKARYA olarak dikkate alınacaktır.