KARAR:1
                 
01/04/2015 tarih ve 2015/128 numaralı UKOME kararına ait ve Sakarya Servisçiler ve Otobüsçüler Odası'nın görüşlerinden ibarettir.
Anılan UKOME kararının 1.sayfasının 2.numaralı bendinde " 2013/1 sayılı UKOME kararı ile ilgili meslek odaları temsilcileri ile yapılan toplantılarda varılan fikir birliği ve idare kayıtları göz önüne alındığında” denilerek hüküm ihdas edilmiş olmakla ilgili meslek odası olarak mevcut duruma uygun düşen 2000 adet plaka bakımından tahsisli plaka uygulamasının Sakarya ili için yeterli olacağı kanaati ile karara ilişkin çekincelerimiz aşağıdaki gibidir:
1-Tekrar edilecek olursa Sakarya ili için mevcut plaka ihtiyacı en fazla 2000 adet olarak tespit edilmeli ve tahditli plaka ile ilgili uygulama bu plaka sayısı ile sınırlı tutulmayan karara tarafımızdan iştirak edilmesi mümkün değildir. 
Kararın 2.Sayfasının 3 numaralı bendinde bulunan "2000 adet S harf serili servis aracı plakasının 3 gruba yetmemesi halinde TESPİT EDİLECEK SAYIYA GÖRE 2000 adet S plaka sayısının artırılmasına" biçiminde alınan kararda bahsi geçen 3 gruba plaka sayısının yetmemesinin ihtimal dışı olduğu gerçeği nazara alınmalı ve bu bağlamda bir kez daha ihtiyaç olduğundan bahisle plaka artırımına gidilmemelidir.
İhtiyaç olması halinde  süreç içerisinde tekrar UKOME kararı alınarak  ihtiyacın karşılanması karar altına alınmalı ve karar alınırken de  sektör temsilcisi olarak kurumlarımızın ( SATSO VE SERVİS VE OTOBÜSCÜLER ODASI) müspet  görüşü alınmalıdır.
 
Zira 3 numaralı bent de bahsi geçen 2000 adet S harf serili plaka dışında aynı yıl içerisinde plaka sayısında artış yapılmasının hiç bir bilimsel, teknik, hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İhtiyacın tespitinde esas alınacak argümanların nüfus artış yoğunluğu ve işyeri, okul, fabrika sayısındaki artış gibi doneler olduğu dikkate alındığında eldeki verilere göre 2000 sayısının yeterli olacağı açıktır.

2-4 numaralı bentte karar altına alınan a-b- c biçiminde belirlenen 3 grup için 29 Mart 2014 tarihinin esas alınmasına hukuki dayanağının Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sınırlarının tüm il sınırları olarak belirlendiği tarih olması sebebiyle hiç bir çekincemiz ve itirazımız bulunmamaktadır. 
Ancak 31/12/2014 tarihinden önce tescilli araç belgelerini  ibraz etmelerine dair koşulu hukuki bulmadığımız gibi fiilen servis taşımacılığı işi ile uğraşanlar bakımından da elverişli de bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Bu manada fiilen çalışanlar bakımından 31.12.2014 tarihinden sonra araçlarını yenileyenlerin mağduriyetine neden olunacaktır.
Örneğin aynı zamanda ilimizde özel halk otobüsü olarak çalışan ve Belediyenin istemi veçhile aracını yenileyen ve sonrasında bu hakkından feragat ile S tahditli plakayı tercih edecekler için bile salt Büyükşehir Belediyesinin kuralına uymakla ve aracı değiştirmekle mağdur olacakları anlaşılmaktadır.Bu bakımdan araç ruhsat ile ilgili belge sunmak yerine fiilen çalışıldığının sicil kaydı,vergi kaydı,fatura,sözleşme gibi belgelerle kanıtlanması aranmalıdır.

3-Yine 4 numaralı bendin c fıkrasında "güzergah izin belgesi almamış olanlar" dan bahsedilmekle güzergah izin belgesi olmayan hiç kimseye bu hakkın verilmemesi gerektiği yönündeki çekincemizi tekrar etmekteyiz.Güzergah izin belgesinin alınmasının gerekliliği temel bir norm olup, ülkemizde ve şehrimizde fiilen servis taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar tarafından bilinmektedir.Güzergah izin belgesi olanların ayrıca Belediyemize  belli bir harç,bedel ödediği konuda, bir kısım taşımacılara bedel ödemedikleri halde bu hakkın tanınması eşitlik ilkesine aykırıdır.Öte yandan her ne kadar fiilen bu işi yaptıklarını ispatlayabileceklerinden bahsedilse bile yaklaşık 400 adedi bulan bu grup için plakanın devri yolu ile haksız kazanç kapısı da açılabilecektir.Zira devir yasağına ilişkin  kararda hüküm  bulunmamaktadır.
4-Anılan manada Büyükşehir Belediye Meclisince alınacak kararda belli bir süre, tercihen 3 yıl süre ile devir yasağı öngörülmelidir.
5-Öte taraftan 6 numaralı bentte  %3 biçiminde belirtilen bir oranlama hukuken isabetli değildir. Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğumuz yazılı teklif metninde ve sözlü izahlarımızda önceki kararda bulunan %5 ile ilgili olarak;
 
"%5 gibi ifade edilen bir oranın hukuken izahı çok mümkün olmadığı gibi niçin %5 biçiminde sorulabilecek bir soruya teknik ve bilimsel anlamda verilecek bir hukuki yanıt da esasen bulunmamaktadır. Bu bağlamda amaç eğer gerçek kişi servisçi esnafını korumak ise daha farklı bir ifade tarzı benimsenmelidir." biçiminde beyanda bulunmuş iken burada ki gerekçelerimizi tekrarla fiilen bir oranlamaya yer verilmesini hukuken isabetli bulmamaktayız. Bu manada hiç bir şekilde ikinci etap bakımından bir ihtiyaç belirlemesi yapılmamalıdır. Yapılması bilimsel değildir. Eğer 2 etap plaka ihtiyacı belirlenecek ise bu kere katiyen “% lik” bir belirleme yapılmamalıdır.
6-Yine 10 numaralı bentte ifade edilen servis aracı plakası tahsis ücreti ve uygulamaya ilişkin esasların Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmesi karar altına alınmıştır. Anılan bağlamda Belediye tarafından tahsis ücreti belirlendikten sonra kararlaştırılacak, belli bir süre; tercihen 3 yıllık  süre ile ayrıca vize ücreti de denilebilecek hiç bir ad ve namda yıllık ücret ödenmemesinin karar altına alınması talebimiz bulunmaktadır.
7-11 numaralı bentte sürenin 180 gün olarak belirlenmesine ve 180 günlük ek süre verilmesini talep etmekteyiz.
8-20 numaralı bentte devir ücretinin 1000 TL olarak belirlenmesine, birinci derece ve şirket içi devirlerde de devir ücretinin eşitlik ilkesi gereğince 1000 TL olarak belirlenmesine karar verilmesini dilemekteyiz. ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahsis belgesi devir ücretinin 2160 TL ve tahsis vize ücreti 100 TL olduğu dikkate alındığında eleştirisini sunduğumuz UKOME kararında kararlaştırılan  10.000 TL’ lik devir ücreti fahiş miktarda yüksektir.)
Tüm bunların dışında UKOME kararında bulunmayan ancak alt komisyonda istişaresini talep ettiğimiz ve Meclis Kararında bulunmasını arzu ettiğimiz hükümler ise aşağıda ki gibidir;
 
1-Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu oluşturulmalı ve anılan komisyonun 2 kişi Servisçiler Odasından, 2 kişi SATSO 'dan, 3 kişi Sakarya Büyükşehir Belediyesin'den görevlendirilecek kişilerden oluşmasını talep etmekteyiz. 
Komisyon servis aracı uygunluğunu belirler iken servis taşımacılığı faaliyetinin gerçekten yürütüldüğünün ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi gerekli gördüğü takdirde gerek hak sahibi olmak isteyenden gerekse her türlü kurum ve kuruluştan isteyebilir.
Bu bağlamda hem gerçek kişi hem de tüzel kişi servis taşımacılığı belgesi talep eden kişilerin fiilen taşımacılık faaliyeti yaptığına yarayan belgeler oda kaydı, vergi kaydı, taşıma işini yaptıran ile akdedilen sözleşme örneği, hakediş faturası örneği gibi sıralanabilir.
Gerçek kişilerde birden fazla araç sahibi olanlar, nereler ile çalışmakta oldukları belgelemek zorundadırlar.
Özellikle Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında güzergah izin belgesi olmayanlar için yukarıda izah ettiğimiz çekinceye rağmen bu hak bahşedilecek ise bu kez servis aracı uygunluk tespit komisyonu araçların nerelere çalıştıklarını incelemelidir.
Yukarı da bahsedilen komisyon, banka ve finans kuruluşu dışında araçların üzerinde kişisel ipotek olup olmadığının da kontrolünü yapabilecektir. Fiilen taşımacılık faaliyeti yürüten kişilerin korunması ve araca gayri resmi ortaklık tesisi yoluyla haksız kazanç elde edilmesi  biçiminde bir yöntem denenmesinin de önüne geçilebilmesi  mümkün olacaktır.

Haber Tarihi : 30/4/2015
Paylaş