Odamız 8.Meslek Komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;

KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 2017/288 Esas sayı ve 02/06/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 15 yıllık kıdeme sahip mobilya ustasının 2017 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının % 20 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.14.06.2017/50

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün 66152964 (2016/32) 108148 sayı ve 02/06/2017 tarihli fiyat tetkiki hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu Nehir Mobilya Fikret KOCABEY firmasının 28.04.2017 tarih ve A 049899 seri sıra nolu faturası piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup fatura tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi’nce yapılarak ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.14.06.2017/50

KARAR:3
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün “Sakarya’nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi” hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.14.06.2017/50

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.06.2017/50

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.14.06.2017/50
Haber Tarihi : 30/6/2017
Paylaş