KARAR:1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.12.2020 tarih ve 10484 sayılı KTY Çerçevesinde Düzenlenen Yeki Belgeleri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yukarıda ilgi ve tarihi belirtilen yazınız üzerine Odamızın 19.Meslek Komitesi (Ulaşım ve Taşımacılık) tarafından görüşülmüş olup bu görüşme neticesinde 09/12/2020 tarihinde Odamız hizmet binasında ilgili Meslek Grubuna dahil iş adamlarının yanı sıra, bu sektörlerde faaliyet göstermekte olan Kooperatif, Bölge Birlikleri toplanarak yazınız ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Tarafımıza göndermiş olduğunuz yazıda Yönetmelikte belirlenmiş olan yetki belgesi türünün çok fazla olduğu, bahse konu yetki belgelerinin birleştirilmesi hususundan bahsedilmiş olmakla birlikte hangi yetki belgesinin hangi yetki belgesiyle ne şartlarda birleşeceği konusu kesinleşmeden olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşılamayacağı kanaatine varılmıştır.

Odamızın ilgili organları ve paydaşları ile yapılan görüşmeler neticesinde Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile ihdas edilen yetki belgesi türlerinin birleştirilmesi suretiyle sayılarının azaltılması düşüncesinin hangi şartlarda ve şekilde olacağı ile ilgili bir taslak olarak ilgili üyelerimizle paylaşılması ve hatta bir yetkilinin bizzat odamızı ziyaret ederek gerekli bilgilendirmeleri yapması durumunda bir görüş oluşturabileceği kanaatine varılmıştır.

Belge türlerinin azaltılması esnasında da aşağıda vurgulanan sektör sorunlarının dikkate alınarak gerekli uygulama ve iyileştirmelerin yapılması görüşü hasıl olmuştur. Sektörde belirlenen bazı sorunlar aşağıda maddeler halinde düzenlenmiştir.

1.Sektörün Çok türlü ve çok dallı olması anlaşılması ve de kavranması konusunda sorun yaratmaktadır. Önerimiz her taşıma türü ve unsuru için bağımsız yönetmelik hazırlanması

2..Kullanılan araçların yaş ve kapasite yeterliğinde Özmal taşıtların kapasitelerinin dikkate alınması yaş sınırlamaları gözden geçirilmelidir.

3..Yetki belgelerinin ya süresi artırılmalı(10 yıl) yada belge yenilemelerinde değişimlerinde ücret alınmamalıdır.

4..Yetki belgeleri bedeli ödenerek alınan şahsileştirilmiş  vesikasıdır

Bu belgenin tasarrufu sahibine ait olmalıdır .Belgelerin devredilmesinin ön açılmalıdır. Bu yapılamıyor ise Bakanlık bu kanunla belirleme hakkını kullanarak tahdit getirmelidir.

5..Sözleşmeli araç kaydetme Yetkisi olan belgelerde araçların işledikleri suçlar ile gelen cezaların araç sahiplerine gelmesi sağlanmalıdır.

6..Borçları nedeni ile yapılmayan araç muayenelerinin yapılabilmesi sağlanmalıdır. Araçların borçlarını ödeyebilmesi için çalışması gerekmektedir.

7..Taşıma kooperatifleri 1163 sayılı yasa ile kurulmuş işletmelerdir. Herne kadar da şirket türü gibi algılansa da Kar amacı güdülmediği gibi temsil de eşit ve kooperatifin üçünücü şahıslara karşı sorumluluğun da eşitlik ilkesi hakimdir. Söz konusu görüşlerimiz hakkında

TOBB’a yazı yazılmasına.10.12.2020.35


Haber Tarihi : 16/12/2020
Paylaş