Sayın Üyemiz,

Dünyada ve ülkemizde ticari uyuşmazlıkların ulusal mahkemelerde çözümlenmesi bazı sorunları da peşinden getirmektedir. Özellikle uzun süren yargılamalar neticesinde tarafların uğradıkları zararlar, bu yargılamalar sonucunda ortaya çıkan sürpriz sonuçlar, uyuşmazlığın taraflarına büyük zararlar vermektedir. Bu sebeplerle, uyuşmazlıkların mahkeme dışında alternatif yollarla çözümlenmesi taraflara zaman, masraf ve tatmin edici sonuçlar vadetmektedir. 

Ticari uyuşmazlıkların mahkeme dışında alternatif çözüm yollarına ilişkin Türk hukukunda düzenlemelere bakıldığında iki çözüm yolu ile karşılaşılmaktadır. Bunlar, arabuluculuk ve tahkimdir. Bu çözüm yollarını kullanma konusunda üyelerimizi teşvik etmek ve bu hizmetleri kolaylaştırmak için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Tahkim ve Arabuluculuk Kurulu’nun oluşturmuş bulunmaktayız. 

Bu bilgilendirme arabuluculuk ve tahkim yolları hakkında kısaca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

1)ARABULUCULUK NEDİR?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Uyuşmazlıklarda tarafsız üçüncü kişi olan arabulucu; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Arabuluculuk Türk hukukuna göre ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk olarak ikiye ayrılır.

a)İhtiyari Arabuluculuk Nedir?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları arabuluculuk yasası uygulaması ile çözüme kavuşturulabilir (Arabuluculuk Kanunu md.1/2). Bu tür uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için, tarafların dava açılmadan önce ya da dava sırasında “kendi isteği” ile arabulucuya başvurması yolu ihtiyari arabuluculuk olarak isimlendirilmektedir. Bir başka ifade ile ihtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Bu noktada üyelerimizin ihtiyari olarak aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek istemeleri halinde SATSO olarak oluşturduğumuz uzman arabulucu listesi ile üyelerimizi konularında uzman arabulucularla buluşturup ve uyuşmazlıklarının hızla çözümüne yardımcı olmayı hedefliyoruz. 

b)Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

Türk hukukunda bazı uyuşmazlıklarda taraflar mahkemede dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda olduğu düzenlenmiştir.  Hukukumuzda iş ve tüketici hukukundan kaynaklanan davaların yanı sıra ticari davaların da büyük bir kısmı dava şartı arabuluculuğa tabidir. Diğer bir deyişle bu davalar açılmadan önce taraflar arabulucuya gitmek zorundadır. Bu noktada da SATSO, Tahkim ve Arabuluculuk Kurulu vasıtasıyla dava şartı arabuluculuk ile ilgili konularda üyelerini bilgilendirmek ve yönlendirmek amacındadır. 

2)TAHKİM NEDİR?

Diğer bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ise tahkimdir. Tahkim, kanunun tahkim yoluyla çözümlenmesine izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakemler aracılığı ile çözümlenmesi konusunda tarafların anlaşmalarıdır. Tahkim yolunda taraflar anlaşarak uyuşmazlıkları hakkında yargılama yapıp, karar verecek olan hakemleri seçebilmektedir.  Günümüzde özellikle uluslararası nitelikli ticari uyuşmazlıkların çözümünde en çok kullanılan yöntem tahkimdir.

Tarafların tahkim yoluna gidebilmeleri için aralarında geçerli bir tahkim sözleşmesi yapmaları gerekmektedir. SATSO olarak üyelerimizin ticari uyuşmazlıklarının tahkim vasıtasıyla çözebilmelerini sağlamak amacıyla Tahkim ve Arabuluculuk Kurulu nezdinde uzman hakem listesi oluşturulmuştur. Tarafların anlaşarak SATSO Tahkim yolunu seçmeleri halinde, görevli hakemlerin tahkim yargılamasını hızlı ve güvenli yapılabilmesi için gerekli usul kuralları SATSO tarafından tanzim edilerek üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Duyuru Tarihi : 10/1/2023
Paylaş