KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2020/30 Esas sayı ve 29/12/2020 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; ilkokul mezunu yaklaşık 29 yıl mobilya sektöründe imalat ve boyacılık yapan bir işçinin 10.05.2016 tarihinde alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret miktarının %15 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.19.01.2021.37

KARAR:2

Yönetim Kurulu Başkanımızın Odamız 2021 Yılı İş Planı Eylemleri hakkındaki 04.01.2021 tarih ve 10294230/65 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.15.12.2020.37

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.12.2020/37

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.15.12.2020/37


Haber Tarihi : 4/6/2021
Paylaş