KARAR:1
         
TOBB'nin, toplu iş ilişkileri kanunu tasarısındaki değişiklikler ile ilgili 20/03/2012
tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.
          
Malumat hasıl olduğuna.19.04.2012.41
          
KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2011/1142 Esas sayı  ve 22/02/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği, yaklaşık 14 yıllık bir şoförün Haziran/2008 tarihi itibariyle ne kadar aylık  net ücret alabileceği hususu görüşüldü.
           
Dava  konusu yaklaşık 14 yıllık bir şoförün Haziran/2008 tarihi itibariyle ortalama aylık ücreti, o tarihteki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son olarak (2008 Yılı İlk altı aylık dönemi itibariyle) net olarak;435,92-TL (DörtyüzotuzbeşTürkLirasıDoksanikikuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine. 19.04.2012.41
           
KARAR:3
           
Odamızca K belgeleriyle ilgili hizmeti veren birimimizdeki iş yoğunluğunu önleyici tedbirlerin alınmasına.19.04.2012.41
           
KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.04.2012.41         
           
KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.19.04.2012.41

Haber Tarihi : 26/4/2012
Paylaş