Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Hanlı Sakarya Mah. Şehit Onbaşı Zekeriya Gözyuman Cad. No:27 Arifiye/SAKARYA adresindeki Oda Hizmet Binamızda gerçekleştirilecek olup, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimlerinde oy kullanacak ve seçilecek üyelerimizin seçim günü sorun yaşamamaları adına aşağıda linkleri verilen Duyuru/Genelge/Yönetmelik/Kanun’larda belirtilen hususlara dikkat etmelerini, ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

Seçim Yetki Belgesi dilekçesiyle ilgili duyuru sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.

Üye Kayıtlarının Kontrol Edilmesi ilgili duyuru sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.

T.O.B.B. (16.08.2022) Seçim Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

T.O.B.B. (26.08.2022) Seçim Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

T.O.B.B. Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

5174 Sayılı T.O.B.B. ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

Seçim Listeleriyle İlgili Hususlar ve Sıkça Sorulan Sorular:

Seçme Şartları Nelerdir?

- Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır odaya kayıtlı olunması gerekmektedir, (Oy kullanacak yetkilinin 6 ay yetkili olma şartı yoktur. Sadece yetkisi Ticaret Sicilinde tescillenmiş yetkililer oy kullanabilir.)

- Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin için seçim günü itibarıyla on sekiz (18) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

- Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmalıdır. (Ticaret sicilinde tescil edilmiş şekilde yetkisi olmayan kişiler yetki belgesi alamaz, oy kullanamaz)

- Yetki belgesi alan kişi oy kullanmak için başkasına vekalet veremez. (Vekaletle oy kullanılamaz).

Ehliyet ya da kimlik fotokopisi ile oy kullanabilir miyim?

- Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik ile oy kullanması gerekmektedir. (Kimlik fotokopisi ile oy kullanılamamaktadır.)

- Gerçek kişiler ile oy kullanacak yetkililer seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten başkasına devredemezler.

Tüzel Şirketim/İşletmem için nasıl oy kullanabilirim?

Tüzel Şirketim/İşletmem Gerçek kişi temsilcileri (yetkililer) için;

a- Ortak/Yönetici/Yetkili olmalı, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmalıdır, (oy kullanmak için en az 6 aydır yetkili olma şartı yoktur.)

b- Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden 03 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler için son 90 gün içinde Seçim Yetki Belgesi almış olması,

(Sınırlı yetkililer için düzenlenmeyecektir.)

(Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez.)

c- Yetki belgesi talebi fiziki ortamda ıslak imzalı dilekçe ile yapılması gerekmektedir.

(Online yada faks/e-posta ile başvuru olmayacaktır.)

(Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.)

(Temsilcilerin müşterek yetkiye sahip olması durumunda talep dilekçesi müşterek yetkililerin hepsi tarafından imzalanır.)

d- E-Sicil tasdiknamesini münferit yetkiye sahip ve tek temsilcisi olan tüzel kişiler e-devlet/MERSİS üzerinden Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi alabilirler. (Bu belgeyi alabilmek için kişinin yetki süresinin 30.11.2022 tarihini de kapsayacak şekilde olması gerekmektedir.)

e- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibraz etmeleri ve bir fotokopisi oy kullanılan Sandık Kurulu Başkanına teslim etmeleri gerekmektedir.

(Sicil tasdiknamesinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.)

(Sicil tasdiknamesinde yetkililer müşterek yetkiye sahip ise hangi yetkilinin oy kullanacağına dair tüm müşterek yetkililer tarafından imzalı dilekçenin Sandık Kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir.)

f- Sınırlı yetkiye sahip tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri oy kullanamazlar ve seçilemezler.

g- Merkezdeki yetkili şubelerde de oy kullanabilir mi?

Merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkilendirilen kişilerin de mevzuatın öngördüğü yeterlilikleri taşıması kaydıyla, şubenin kayıtlı olduğu oda veya borsanın organ seçimlerinde oy kullanabileceği ve bunlara ilişkin yetki belgelerinin ise merkezin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünden yalnızca merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkili olduğuna dair alınacak bir belge ve dilekçe ile başvurulması kaydıyla şubenin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmesi mümkündür.

h- Yabancıların (Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin/kanuni temsilcilerinin) “güncel” yabancı kimlik numarasının ticaret siciline tescil edilmiş olması gerekmektedir.

i- Şubelerde temsile yetkili kılınanlar için de yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.

j- Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar. Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.

Seçilme Şartları

- Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olması gerekmektedir.

- Gerçek kişi temsilcileri (yetkililer) için, ortağı/yöneticisi/yetkilisi olmak, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olması ile seçimden en az altı ay öncesini kapsaması gerekmektedir,

- Sınırlı yetkiye sahip tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri oy kullanamazlar ve seçilemezler.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması gerekmektedir.

- Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların Meslek Komiteleri ve Meclisleri ile Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

- Şubelerde temsile yetkili kılınanlar için de yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.

Kaydım vergi dairesinde pasif (Terk) gözüküyor? Seçime girmeme engel mi?

(Oda kaydının faal, vergi durumunun aktif, seçmen listelerine dahil edilmiş olması gerekmektedir.)

- Üyeler tarafından Odadaki kayıtlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrolle ilgili duyuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

(Kayıtlarını kontrol etmeyen ve/veya güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının mevcut haliyle doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.)

Hangi Meslek Grubunda oy kullanacağız?

- Oda Hizmet Binasında 15-16-19 Eylül 2022 tarihlerinde yayınlanacak listelerden hangi meslek grubunda oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

- Seçim tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde meslek grubu değişenler 6 ay önceki meslek grubuna ait seçim listelerinde yer alacaklardır.

Seçim listelerinde mevcut meslek grubu listesinden farklı bir listedeyim?

- Seçim tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde meslek grubu değişenler 6 ay önceki meslek grubuna ait seçim listelerinde yer alacaklardır.

Seçim listelerini nasıl görebiliriz?

 –İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan listeler Oda Hizmet Binasında 15-16-19 Eylül 2022 tarihlerinde üç (3) tam iş günü ilan edilecektir.

(Listelerin Odamızda ilan edileceği tarihler hakkında Odamız tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.)

İlçe Seçim Kuruluna İtiraz:

- 15-16-19 Eylül 2022 tarihlerinde Odamızda yayınlanacak listelere yapılacak itirazların bu süre içerisinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

İl Seçim Kuruluna İtiraz:

- İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edildikten sonra İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının vereceği karara itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Sınırlı yetkiye sahip kişiler oy kullanabilirler mi?

- Sınırlı yetkiye sahip tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri oy kullanamazlar ve seçilemezler.

Odaya aidat / munzam borcu olan üye ile askıdaki üye seçime katılabilir mi?

- Daha önce askı durumundan faal duruma geçmiş/geçecek üyeler ilgili mevzuat gereği aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

Askı da olunca Meslek Grubumuzu neden göremiyoruz?

- İlgili mevzuat gereği askıya alınan üyeler meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir.

Meslek Grubu/Komitesi adayları kimlerdir?

- Adaylarla ilgili Odada herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Adaylar pusulalarını seçim günü Odaya getirmektedir.

Oy pusulası nasıl hazırlanır?

- Oy pusulası hazırlanmasıyla ilgili ve Örnek oy pusulasıyla ilgili duyurumuza ulaşmak için tıklayınız.

Şubeler E-Sicil Tasdiknamesi ile oy kullanabilir mi?

- E-Sicil Tasdiknamesi almak için gerekli şartları sağlayanlar e-devlet/MERSİS üzerinden Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi alabilirler.

Müştereken temsil edilen tüzel kişiler e- sicil tasdiknamesi ile oy kullanabilir mi?

- Müştereken yetkililer için e-devlet/MERSİS üzerinden E-Sicil Tasdiknamesi alamaz ve oy bu belgeyle oy kullanamaz.

Bir şirket başkasına devir olduğunda oy kullanabilir mi ya da seçilebilir mi?

- 2 yıldır Odaya kayıt olma şartını sağlayan bir şirketin (sahibi) ortağı değiştiğinde tescilleri yapılmış olan yeni yetkililer oy kullanabilir.

- Ancak ilgili şirkette en az 6 aydır yetkisi olan yetkili ya da yetkililer yoksa (tescille eski yetkililer sonlandırılmış ve yeni yetkili ataması yapılmışsa) tescille yeni atanan yetkililer seçilemezler.

İki tüzel kişiliğin birleşmesinde hangi şirketteki yetkili oy kullanabilir ya da seçilebilir?

- Devir alan şirket 2 yıldır Odaya kayıtlı olma şartını sağlıyorsa yetkililer oy kullanabilir,

- Devir alan şirkette 6 aydır yetkisi olan yetkili yoksa (tescille eski yetkililer sonlandırılmış ve yeni yetkili ataması yapılmışsa) tescille yeni atanan yetkililer seçilemezler.

- Devir olan şirketin üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu şirketteki yetkililer oy kullanamaz ve seçilemez.

Tüzel kişiliğin/ticari işletmenin şahıs işletmesine dönüştüğü (tür değişikliği) durumda oy kullanabilir ya da seçilebilir mi?

- Tüzel kişinin/ ticari işletmenin şahıs işletmesine dönüştüğü durumlarda, tüzel kişilik münfesih olur; üyeliği kendiliğinden sona erer. Şahıs işletmesi 2 yıldır Odaya kayıt olma şartını sağlamıyorsa seçmen listelerine giremez (oy kullanamaz ve seçilemez).


Duyuru Tarihi : 13/9/2022
Paylaş