İlgili mevzuat ve SATSO Yönetimince belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, birimine ait görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bir müdürün idaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır; 
 • Odaya gelen evrakların kaydedilmesi, dağıtılması, dosyalanması ve arşivlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantılarının kayıtlarının tutulmasını ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
 • Yazı İşleri Müdürlüğü sorumluluğundaki komisyonların ve Kurulların sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Biriminin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Biriminin çalışma ve usullerini gözden geçirerek, personelin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak,
 • Biriminin çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 • Birimine gelen evrakın cevaplanmasını sağlamak,
 • Birim personelini denetlemek, işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
 • Birimle ilgili yazışmaları imzalamak,
 • Üst yöneticilerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite ve Akreditasyon çalışmaları kapsamında kendi süreçlerini ilgilendiren proseslerin güncellenmesi,risk analizlerinin yapılması ve iyileştirme çalışmalarından sorumlu olmak, 
 • YGG Toplantıları sonrasında süreçleri ile ilgili rapor hazırlama çalışmalarına katılmaktan sorumlu olmak,
 • Oda hizmetleri ile ilgili Üyelerden kendisine iletilen şikayetleri kayıt altına alıp Üye Temsilcisine iletmek,


Hakan İRİS
Yazı İşleri Müdürü
Dahili Tel : 3040 Direkt:0264.888.3040
Gürkan TUNCA
Yazı İşleri Memuru
Dahili Tel : 3021 Direkt:0264.888.3021
Refik ERİŞ
Evrak Kayıt Memuru
Dahili Tel : 3048 Direkt:0264.888.3048
Arzu ARIK
Yazı İşleri Memuru
Dahili Tel : 3014 Direkt:0264.888.3014Yazı İşleri Müdürlüğü 
E-Posta Adresi: [email protected]
Faks numarası: 0264 2912424