Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısından oluşan Genel sekreterlik Makamında; Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter tarafından belirlenen yardımcısı Genel Sekreterliğe vekalet eder.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Yönetim Kurulunca ve Yönetim Kurulu Başkanınca alınan kararlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı yönetmek,
 • Genel işleyişi planlamak, yönetmek ve koordine etmek,
 • Birimler ile fikir alışverişinde bulunarak işleyişin koordinasyonunu sağlamak,
 • Diğer kurum, kuruluş ve işletmeler nezdinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil etmek,
 • Oda organlarının zamanında toplanabilmesi amacıyla yapılan hazırlıkları koordine etmek,
 • Oda organlarında alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini Meclis’e sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman (muhasip)  üye ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Yönetim Kurulu’na  harcamalar, aidatların tahsilatı ve finansal işlemler hakkında bilgi sunmak, bütçe dönemi sonunda aktif ve pasif hesaplarını izah eden bilanço ile bilanço dönemindeki gelir ve gider tabloları ile açıklamalarını sunmak,
 • Oda personelini sevk ve idare etmek,
 • Personelin atanması, terfi, cezalandırılması ile ilgili kararları, maaş ve ücretlerini Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
 • Oda bütçesinden yapılacak harcamaların, usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
 • Odanın hizmetler karşılığında alacağı ücret tarifesini hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Meclis’in onayını takiben uygulanmasını sağlamak,
 • Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu Başkanı’nın verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
 • Oda hizmetleri ile ilgili Üyelerden kendisine iletilen şikayetleri Üye Temsilcisine iletmek,
 • Genel Sekreter, görev ve hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı’na karşı sorumludur.Şevket KIRICI
Genel Sekreter
Dahili Tel : 3003
Mümin HAŞIL
Genel Sekreter Yardımcısı
Dahili Tel : 3006 Direkt:0264.888.3006
Elif SARIOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
Dahili Tel : 3032 Direkt:0264.888.3032