Sayın Üyemiz,

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ve konu ile ilgili açıklamalara Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) tarafından Tebliğde belirtilen 5.000 TL ve üzeri ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması gerektiği düzenlenmiştir.

17.02.2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:A Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ülke genelinde 31.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 17/2/2023
Paylaş