Yönetmelik:
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
15 Mart 2023 Tarihli ve 32133 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230315-25.htm

Özet:
“Destek süreçlerinde olağanüstü hal sebebiyle yapılacak düzenlemeler"

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajansları tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen destek süreçlerinde; ilan ve başvuru dönemleri ile değerlendirme süreçlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması, sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, destek oranlarının artırılması, eş finansman yükümlülüklerinin değiştirilmesi, desteğin durdurulması ve iptali ile sözleşmenin feshi hususlarında olağanüstü halin gerektirdiği koşullarda uygulamaya ilişkin değişiklik yapma yetkisi bir yıl süre ile Bakanlık tarafından kullanılabilir.”

Bu Yönetmelik 06.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Duyuru Tarihi : 15/3/2023
Paylaş