Dünyada ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkışı XVI. Yüzyılın sonlarına rastlar. Ticaret Odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluş yılı 1600'dür. Kuzey Amerika'da ilk ticaret odası 1768'de New York'ta kurulmuştur. Kanada'da ilk ticaret odası 1804 yılında Halifax'ta açılmıştır.

Günümüzde batılı ülkelerin ticaret ve sanayi odalarında müşterek olan husus; devlet otoritelerine ve işletmelere yönelik olan müşavirlik fonksiyonlarıdır.

Dünyadaki ticaret ve sanayi odalarının bir ortak özelliği de milli merkezi bir üst organizasyon içinde bir araya gelmeleridir. Ülkemizdeki örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir.

Osmanlı toplumunda Oda fikri, batılaşma hareketi ile birlikte gündeme gelmiştir. Bir dizi reform ve yenilikler içeren 1856 tarihli Islahat Fermanı, tüccarların odalar kurarak örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Ferman gereği nizamnameler yayımlayıp odalar kurulmaya başlamıştır. İlk olarak 1879'da Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş, bunu 1882'de İstanbul'da, 1885'de İzmir'de kurulan Odalar izlemiştir. 

Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası; 1917 yılında Hacı Mehmet Hilmi efendi, Hamit Sipahizade (Bankacı ve Tüccar), Emin Muharrem Güner (Nalbur), Numan Numanbeyzade (Bankacı ve Tüccar), Rauf Demirtaş (Değirmenci), İbrahim Diyarbekirli (Bankacı ve Tüccar), İslam Bankası Müdürü Asım Bey, Salih ve Numan Yöntem (Bakkaliye Toptancısı), Ali Fevzizade (Adapazarlı Ailesi Genel Katibi), Kazım Berköz (Kumaş Tüccarı), Yusuf Alican ( Manifatura Tüccarı), Zobar Ahmet Özdilek (Zahireci) ve diğer 200 civarında Adapazarılı tüccar ve esnafın önderliğinde; o tarihte Kocaeli'ne bağlı bir ilçe olduğu için Kocaeli İlinin Meclisi Umumi kararı ile kurulmuştur. Bilahare 5590 sayılı Kanun ve tatbikatına ait tüzük hükümlerine intibak etmiştir. 
01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 19 Temmuz 2008 yılında da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ismini almıştır.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası; devlet ve kamuoyu nezdinde de her yıl artan etkinliği ve itibarıyla, üyelerine ve Sakarya halkına karşı görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.